web analytics

Board Members

Pastors
Vice
Presidents
Secretaries
Treasurers
Elders
Apostle G.
Isaac Nathan (1958-1964)
Bro.
Sabbavarapu John(1964-1965)
Mallela S.
Paul(1964-1965)
Philip
Patri(1975-1996)
Vankara Luke
Apostle K.C.
Mathew (1964-1982)
Sabbavarapu
John(Pentayya)(1965-1975)
Ch. Simon
Manohar(1998-2000)
Gotla John
Apostle Ch.
Sudharshanam (1982-1985, 1996-2000)
Bro. Dake.V.
Rao(1997-1998)
Aakula
Joseph(1915-1986)
George
Cheedi(2008)
B Yohan
Pastor B.S.
Kruparakshana (1986-1996)
Dake.V.
Rao(1986-1997)
Katooru
David Raju
Lazaru
Rev. R.
Joseph (2000-2003)
Bro. Katooru
David Raju(2000-2003)
Chinta
Vidyasagar
Katooru
David Raju
Adala
Abraham
Pastor B.
Martin Luther (2003(3 months))
Bro. Gotla.
Vijaya Shekar
Garapati
John Prakash(1998)
Bhusara
Gabriel
Pastor K.
Krupavaram (2003-2006)
Bro. Gandi
Robert(2000-2005, 2008-2011)
Gotla Vijaya
Shekar(1998-2000)
Katooru
David Raju
M.I.
Prasanna Kumar
Rev. Dr. B.
Rakshananand Kumar (Nov. 2006-   )
Bro.
Uundurthi Jeevaratnam(2005-2011)
George
Cheedi(1998-2011)
Yeddu Yesu
Das
Gotla Suguna
Ratnam
T.Philomon
Ravada James
Chinta Vidya
Sagar